1. Supernova Peshay 2:38
  2. Dreamer Peshay ft. Abbie Adi 3:27
  3. Red Sun Peshay & Steppa 2:43
  4. Good Vibrations Peshay ft. Abbie Adi 2:45
  5. Universalis Peshay & Vsy 2:50
  6. Bring On Down Peshay 2:30
  7. I Got The Feeling Peshay & Krazeman 2:58
  8. Superfly Peshay 3:01
  9. Stealth Peshay 2:57
  10. Covert Operations Peshay 2:35