1. Deltroid - Peshay & Krazeman 2:56
 2. Maliblues Peshay & Krazeman 2:58
 3. Movin' On Peshay & Krazeman 1:22
 4. My Boogie Peshay & Krazeman 2:34
 5. Brighter Days Peshay & Steppa 2:59
 6. If I Could Fly Peshay & Krazeman 2:34
 7. New Ages Peshay & Krazeman 3:01
 8. Watch Dis Peshay & Krazeman 3:07
 9. Blessings Peshay & Krazeman 2:13
 10. Point Peak Peshay & Krazeman 2:58
 11. It's Alright Peshay & Krazeman 2:56
 12. Azure Peshay & Steppa 2:34
 13. Unspoken Peshay & Krazeman 2:56
 14. Outlaw Peshay & Krazeman 2:56
 15. Zeus Peshay & Krazeman 3:18
 16. Gauntlet (VIP Mix) Peshay & Krazeman 2:56
 17. Turn Around Peshay & Krazeman 3:00
 18. Memories Peshay & Krazeman 2:56